Форум «Большевистский террор. Право на установление истины» (резолюция, фото)

22 августа в канун Международного дня Памяти жертв сталинизма и нацизма («Дня чёрной ленты») в Минске прошёл Форум «Большевистский террор. Право на установление истины».

Участие в Форуме приняли около сорока человек, среди которых белорусские историки, правозащитники, лидеры партий и инициатив: Павел Северинец (сопредседатель партии Белорусская христианская демократия), Анатолий Лебедько (председатель Объединённой гражданской партии), Олег Корбан («Альтернатива»), Юрий Губаревич (Движение «За Свободу»), Зинаида Тарасевич (Белорусская ассоциация жертв политических репрессий), Владимир Романовский (Минский филиал международного общества «Мемориал»), Ганна Шапутько (координатор инициативы «За спасение Куропат»), Евгений Батура (Вяртанне Памяці”), историки: Татьяна Протько, Игорь Кузнецов, Анатолий Тарас, Ирина Романова, Дмитрий Дрозд, Змитер Юркевич, правозащитники Раиса Михайловская (Белорусский документационный центр), Олег Волчек (ПЦ «Правовая помощь населению»), Татьян Агеева, Игорь Рынкевич («Гражданский вердикт»), Галина Черепок (Центр правовой трансформации), художник Алесь Пушкин, поэт Славомир Адамович, кинорежиссер Ольга Николайчик, телеведущая Зинаида Бондаренко, журналист, общественный деятель Оксана Харлан, журналист Диана Середюк и другие.

На Форуме с докладами выступили Игорь Кузнецов «Преступления сталинизма и нацизма в Беларуси: трагические уроки истории», Дмитрий Дрозд «Архивное законодательство Республики Беларусь. Международный опыт» и Татьяна Протько «Архивы КГБ и ФСБ про советское прошлое Беларуси». Во второй части прошло активное обсуждение, как резолюции Форума, так и вообще сложившейся в настоящий момент в Беларуси ситуации с изучением темы репрессий, установлением имён всех жертв, доступом к архивам, предстоящему строительству памятника в «Куропатах».

В итоге была принята резолюция (полные тексты размещены ниже), которую подписали все участники, в том числе и от имени своих партий и организаций. Заочно Форум поддержали и присоединились к его резолюции десятки белорусских политиков, правозащитников, историков, активистов, представителей творческой интеллигенции, правозащитников, бывших политических заключённых. Не смогли лично присутствовать, но поддержали резолюцию: кандидаты в президенты на выборах 2010 года бывшие политические заключённые Андрей Санников (гражданская кампания «Европейская Беларусь»), Николай Статкевич (БСДП), Владимир Некляев, Алесь Михалевич, лидер «Молодого фронта Дмитрий Дашкевич, драматург и писатель Владислав Ахроменко, писатель, общественный деятель Михась Скобла, Валентина Логвин (украинское объединение “Січ”), Ирина Кашталян (Беларускі архіў вуснай гісторыі),Лариса Стома, Валентина Свяцкая и Вацлав Орешко («Эксперты в оборону Куропат»), правозащитники Полина Степаненко, Андрей Бондаренко, Людмила Кучура (инициатива «За справедливый суд в Беларуси»), координаторы “Европейской Беларуси” Евгений Афнагель и Максим Винярский, бывший политический заключённый, лидер Независимого профсоюза “Солидарность” Николай Автуховтич и другие.

Резолюция Форума, которая будет отправлена во все компетентные органы Республики Беларусь, открыта для подписания всеми заинтересованными в торжестве истины, установлении имён и почитании памяти всех невинно пострадавших от репрессий граждан, партий, движений, кампаний, организаций и т.п. Завтра её текст появится на сайте петиций.

 Ниже приводим тексты резолюций на белорусском и русском языках и просим всех граждан Беларуси поддержать их своими подписями.     

 

 

   

Рэзалюцыя Форума “Бальшавіцкі тэрор. Права на ўстанаўленне ісціны”

Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі розных партый, грамадзянскіх ініцыятываў, кампаній і арганізацый, да 100-годдзя бальшавіцкага перавароту, што паклаў пачатак узрушэнняў, якія ўнеслі мільёны жыццяў, а таксама да 80-годдзя пачатку ў СССР Вялікага тэрору, разумеючы, што права грамадзян на ўстанаўленне ісціны, а таксама ўстанаўленне імёнаў і шанаванне памяці ўсіх нявінна пацярпелых ад рэпрэсій немагчымыя без свабоднага доступу да архіваў, патрабуем:

1. Зняць грыфы сакрэтнасці з усіх змешчаных на захоўванне ў Беларусі дакументаў за 1917-1953 гады.

2. Перадаць з ведамасных у адкрытыя дзяржаўныя архівы ўсе архіўна-следчыя справы на рэпрэсаваных у 1920-1970-я гады. Забяспечыць свабодны доступ да ўсіх дакументаў, якія знаходзяцца на захоўванні больш за 75 гадоў, што ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам не могуць падпадаць пад абмежаванне як таямніца асабістага жыцця.

3. Забяспечыць свабодны доступ (у тым ліку і праз інтэрнэт) да базы дадзеных "Звесткі аб неабгрунтавана рэпрэсаваных грамадзянах Беларусі”, якая знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, бо наяўная ў ёй інфармацыя не падпадае ні пад якія законныя абмежаванні.

4. Устанавiць і назваць усе існуючыя ў Беларусі месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў ахвяр рэпрэсій.

5. Пазначыць гэтыя месцы, усталяваць вакол іх адпаведныя ахоўныя зоны, назваць імёны пахаваных там ахвяраў палітычных рэпрэсій і прыняць усе меры па ўвекавечанні іх памяці.

6. Правесці поўную і канчатковую рэабілітацыю сотняў тысяч грамадзян: раскулачаных, ваеннапалонных, замежных грамадзян і г.д. Пры адсутнасці інфармацыі пра месцы адбыцця пакарання, а таксама высланых у адміністрацыйным парадку ў розныя рэгіёны СССР, звярнуцца на дзяржаўным узроўні да кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі і Казахстана з просьбай, каб кампетэнтнымі органамі быў праведзены пошук і складзеныя пайменныя спісы ўсіх рэпрэсаваных грамадзян БССР. Пры адсутнасці ў Беларусі звестак пра месцы расстрэлаў і пахаванняў, уключаючы Курапаты, на дзяржаўным узроўні звярнуцца да кіраўніцтва РФ, каб адпаведны пошук быў праведзены ў архівах ФСБ і МУС РФ.

7. Прызнаць адмаўленне сталінскіх рэпрэсій, іх апраўданне і прапаганду сталінізму, у залежнасці ад цяжару, адмiнiстрацыйным цi крымінальным злачынствам, для чаго ўнесці адпаведныя змены ў адпаведныя Кодэксы.

 

Рэзалюцыя адкрыта для падпісання ўсімі зацікаўленымі ва ўстанаўленні ісціны, устанаўленні імёнаў і шанаванні памяці ўсіх нявінна пацярпелых ад рэпрэсій грамадзян, партый, рухаў, кампаній, арганізацый і інш.

 

---------

 

Резолюция Форума «Большевистский террор. Право на установление истины»

 

Мы, граждане Республики Беларусь, представители различных партий, гражданских инициатив, кампаний и организаций, в год 100-летней годовщины большевистского переворота, положившего начало потрясений, унесших миллионы жизней, а также 80-летнюю годовщину начала в СССР Большого террора, понимая, что право граждан на установление истины, а также установление имён и почитание памяти всех невинно пострадавших от репрессий невозможны без свободного доступа к архивам, требуем:

1.               Снять грифы секретности со всех находящихся на хранении в Беларуси документов за 1917-1953 годы.

2.               Передать из ведомственных в открытые государственные архивы все архивно-следственные дела на репрессированных в 1920-1970-е годы. Обеспечить свободный доступ ко всем документам, находящихся на хранении более 75 лет, которые в соответствии с белорусским законодательством не могут подпадать под ограничение как тайна личной жизни.

3.               Обеспечить свободный доступ (в том числе и через интернет) к находящейся в Национальном архиве Республики Беларусь базе данных «Сведения о необоснованно репрессированных гражданах Белоруссии», так как имеющаяся в ней информация не подпадает ни под какие законные ограничения.

4.               Установить и назвать все имеющиеся в Беларуси места массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий.

5.                Обозначить эти места, установить вокруг них соответствующие охранные зоны, назвать имена захороненных там жертв политических репрессий и принять все меры по увековечиванию их памяти.

6.               Провести полную и окончательную реабилитацию сотен тысяч граждан: раскулаченных, военнопленных, иностранных граждан и т.д. При отсутствии информации о местах отбытия наказания, а такжевысланных в административном порядке в различные регионы СССР, обратиться на государственном уровне к руководству Российской Федерации и Казахстана с просьбой, чтобы компетентными органами был произведён поиск и составлены поименные списки всех репрессированных граждан БССР. При отсутствии в Беларуси сведений о местах расстрелов и захоронений, включая Куропаты, на государственном уровне обратиться к руководству РФ, чтобы соответствующий поиск был произведён в архивах ФСБ и МВД РФ.

7.               Признать отрицание сталинских репрессий, их оправдание и пропаганду сталинизма, в зависимости от тяжести, административным или уголовным преступлением, для чего внести соответствующие изменения в соответствующие Кодексы.

 

Резолюция открыта для подписания всеми заинтересованными в установлении истины, установлении имён и почитании памяти всех невинно пострадавших от репрессий граждан, партий, движений, кампаний, организаций и т.п.

 

Белорусский документационный центр, фото: Змитер Юркевич

 

Статьи по теме

  • 14.03.2017

    В Минске презентовали «Бунт Ботаников» Дмитрия Дрозда (фото)

    14 марта в Минске прошла презентация книги Дмитрия Дрозда «Бунт Ботаников» — первой книги, выпущенной издательством «Белорусского документационного... Читать далее

Обратите внимание

Полезное видео

Публичный источник пополнения базы данных нарушения прав человека в Республике Беларусь
Заполните форму на нашем сайте. Пришлите ее нам. Собираем документы вместеПодробнее
15 лет и полное молчание

Наши партнеры